Aprovació inicial de la modificació puntual de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Climent de Ll.

Divendres, 5 d'agost de 2022 a les 00:00

Aprovació inicial de la modificació puntual de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Climent de Llobregat

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de 30 dies a partir de la seva publicació el 05/08/2022

EDICTE

L’Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 28 de juliol de 2022 va aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Sant Climent de Llobregat.

De conformitat amb el que disposa l’article 178, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprovà el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l’acord precedent es sotmet a informació pública i audiència dels interessats per un termini de 30 dies des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web www.santclimentdellobregat.cat, per tal que es pugui consultar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.

Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords restaran aprovats definitivament

El que es publica per a general coneixement.

Podeu accedir a la publicació al E-Tauler, al BOPB o al document de l'Edicte.

Darrera actualització: 09.08.2022 | 10:16