Aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Climent de Ll.

Dimarts, 11 d'octubre de 2022 a les 00:00

EDICTE

L’Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 28 de juliol de 2022, va aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Sant Climent de Llobregat. Aquesta ha estat sotmesa a informació pública pel termini de trenta dies i, durant aquest període, no ha estat presentada cap al·legació ni suggeriment, per la qual cosa aquesta aprovació inicial de l’ordenança ha esdevingut aprovada definitivament.

A través del present Edicte es porta a terme la publicació íntegra del seu articulat, el qual entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies des de la data de la seva publicació en aquest Butlletí.

Contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança, la qual esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats des de la publicació del present Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que exerceixin qualsevol altra acció que es consideri oportuna.

Podeu accedir a la publicació al E-Tauler, al DOGC o al document de l'Edicte.

Darrera actualització: 11.10.2022 | 08:58