Aprov. inicial proj. urban. entorn d’El Molí F-1 “proj. urb. MPGM entorn Trav. Prat de la Riba, El Molí i de Ca l’Esquerrà de Sant Ct. Ll.”

Dilluns, 29 de maig de 2023 a les 00:00

EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en sessió ordinària celebrada en data18 de maig de 2023, va aprovar, entre d’altres, els següents acords:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’urbanització de l’entorn d’El Molí Fase 1 del “projecte d’urbanització de la MPGM a l’entorn de la Travessia de Prat de la Riba, El Molí i de Ca l’Esquerrà de Sant Climent de Llobregat”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per contracta de 168.655,08 euros (IVA inclòs).

SEGON.- SOTMETRE el projecte d’urbanització a informació pública per termini d’ un mes comptat a partir del dia següent hàbil de l’última publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, i al Tauler d’Edictes Municipal, premsa periòdica, durant el qual es podrà examinar el projecte en les dependències municipals i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents. Així mateix, estarà a disposició de qualsevol interessat al web d'aquest Ajuntament https://www.santclimentdellobregat.cat/

TERCER.- DISPOSAR que, en cas de no formular-se cap al·legació o reclamació, el projecte quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i, en compliment del que disposa l’article 119.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, publicarà en el Butlletí Oficial de la província. També es publicarà a l’ e- tauler d'anuncis de la Corporació.

I, de conformitat amb l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, se sotmet a informació pública, per termini d’un mes comptat a partir del dia següent hàbil de l’última publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’Edictes Municipal i premsa periòdica. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.santclimentdellobregat.cat/].

Sant Climent de Llobregat, 25 de maig de 2023

L’Alcalde, Isidre Sierra Fusté 

Darrera actualització: 29.05.2023 | 13:38