Anunci d’exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2022

Dijous, 4 de novembre de 2021 a les 09:00

En compliment d’allò que disposen l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es fa públic que l’Ajuntament de Sant Ciment de Llobregat, en sessió plenària de caràcter extraordinària de data 28 d’octubre de 2021, va aprovar provisionalment  la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2022 aquí.

L'Edicte d'aprovació ha sortit publicat al BOPB, de data 4 de novembre de 2021. Es pot consultar al document adjunt o a l'enllaç del BOPB anexat. El termini per presentar reclamacions o al·legacions serà del 5 de novembre al 21 de desembre ambdós inclosos.

Darrera actualització: 05.11.2021 | 10:33