Anunci aprovació convocatòria d'una plaça d'administratiu, grup C1, en règim de funcionari interí de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Dilluns, 1 de març de 2021 a les 12:00

Es publiquen les bases que han de regir la convocatòria d'una plaça d'administratiu, grup C1, en règim de funcionari interí de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Per decret d'alcaldia núm. 67/2021, de data 19 de febrer de 2021, es van aprovar les bases de la convocatòria que han de regir el concurs oposició per a la següent contractació:

Grup                                                     C
Subgrup C1
Escala AG-Administració Especial
Subescala Administratiu/va
Denominació Administratiu/va-Interí
Núm. de vacants 1
Sistema de selecció concurs-oposició

Les bases íntegres les podeu trobar a l'e-Tauler d'anuncis.

Termini de presentació d'instàncies: Data publicació - 01/03/2021 (20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOP/DOGC) - Del 01/03/2021 al 29/03/2021 (ambdós inclosos)

Darrera actualització: 09.03.2021 | 10:07