Anunci aprovació convocatòria de provisió mitjançant concurs oposició lliure, de dues places d'agent de la policia local de Sant Climent de Llobregat i la constitució d'una borsa de treball

Dilluns, 1 de març de 2021 a les 12:00

Es publiquen les bases que han de regir la convocatòria de provisió mitjançant concurs oposició lliure, de dues places d'agent de la policia local de Sant Climent de Llobregat i la constitució d'una borsa de treball.

Per decret d'alcaldia núm. 65/2021, de data 18 de febrer de 2021, es van aprovar les bases de la convocatòria que han de regir el concurs oposició per a la següent contractació:

Grup                                                     C2
Subgrup C
Escala Administració Especial
Subescala Serveis Especials
Classe Bàsica
Denominació Agent de la Policia Local
Núm. de vacants 2

Les bases íntegres les podeu trobar a l'e-Tauler d'anuncis.

Termini de presentació d'instàncies: 01/03/2021 (20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al BOP/DOGC) - Del 01/03/2021 al 21/03/2021 (ambdós inclosos)

​El pagament de l'import de la taxa d'examen, es pot fer mitjançant ingrés bancari al núm. de compte: ES7001826035450201522286.

Darrera actualització: 02.03.2021 | 17:00