Anunci aprovació bases convocatòria per a la provisió mitjançant el sistema de concurs oposició d'una plaça d'arquitecte superior en règim personal laboral fix de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Dilluns, 1 de març de 2021 a les 11:00

Es publiquen les bases per a la provisió mitjançant el sistema de concurs oposició d'una plaça d'arquitecte superior en règim personal laboral fix de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Per decret d'Alcaldia núm. 57/2021 de data 18 de febrer de 2021, es va aprovar les bases de la convocatòria que ha de regir el concurs oposició per a la contractació següent:

Denominació de la plaça Arquitecte superior
Règim Personal laboral Fix
Unitat/Àrea Serveis Tècnics
Categoria professional A1
Titulació exigible Tècnic/a superior en arquitectura
Sistema selectiu Concurs Oposició Lliure
Núm. de vacants 1

Les bases íntegres les podeu trobar a l'e-Tauler d'anuncis.

Termini de presentació d'instàncies: 01/03/2021 (20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOP/DOGC) - Del 01/03/2021 al 29/03/2021 (ambdós inclosos)

Darrera actualització: 02.03.2021 | 17:24