Anunci Exposició Pública Ordenança Municipal Civisme i Convivència Ciutadana

Dimarts, 1 de desembre de 2020 a les 00:00

Anunci Exposició Pública Ordenança Municipal Civisme i Convivència Ciutadana

Aprovada inicialment l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Climent de Llobregat, per Acord del Ple de data 26 de novembre de 2020, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

Publicat al Diari El Punt Avui de data 30 de novembre de 2020, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de data 1 de desembre de 2020. La publicació al DOGC i BOPB serà el dia 4 de desembre de 2020.

Per tant, el termini de presentació de possibles reclamacions i suggeriments serà des del dia 5 de desembre de 2020 fins al 3 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Darrera actualització: 01.12.2020 | 17:11