Ajuts extraordinaris als establiments comercials i empresarials afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris als professionals dels sectors de la restauració, comerç, serveis i empreses, ubicats al terme municipal de Sant Climent de Llobregat, afectats per la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

L'import a concedir a cadascun dels establiments es determinarà en relació amb el compliment del previst a la Base 7 i l'import màxim de l'ajut per sol·licitud acceptada serà de 500 € pel compliment dels dos requisits establerts a les bases i de 250 € en cas únicament un d'ells.

Per presentar la sol·licitud de l'ajut (document pdf que es pot descarregar en aquesta pàgina), adjuntant-la a una instància genèrica juntament amb la resta de documentació necessària. Aquesta sol·licitud consta d’una declaració jurada on el sol·licitant haurà de manifestar que compleix amb els requisits del punt 5 de les bases d'aquesta convocatòria. A més es consignarà l’import sol·licitat, adjuntant els justificants de les despeses o inversions realitzades.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de 30 dies a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que siguin titulars d’una activitat comercial, industrial o de serveis que compleixi els següents requisits:

- Que estigui ubicat al terme municipal de Sant Climent de Llobregat.
- Establiments legalment constituïts i registrats en el registre corresponent.
- L'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si escau, comunicació, si són preceptives.

En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d'activitats empresarials ubicades en més d'un establiment, podrà sol·licitar ajut per a cadascun d'ells.

Cal aportar:

 • TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
 • Imprès de sol·licitud.

 • Cal acompanyar les sol·licituds de la següent documentació preceptiva:

  1. Còpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF/CIF/NIE).
  2. Còpia del document d’identificació fiscal del representant legal de la persona jurídica titular de l'establiment (si s'escau).
  3. Còpia de la declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
  4. Estat de comptes de l’any 2019 i del 2020 on es pugui constatar el total facturat els dos anys, o documentació acreditativa equivalent on es pugui comprovar els desajustos en la facturació, disminució del volum de negoci, i disminució dels beneficis respecte el mateix període de l’any anterior.
  En el cas els autònoms que tributin per estimació objectiva simplificada (mòduls), per poder demostrar la baixa d’ingressos hauran de presentar el model 131 dels anys 2019 i 2020.
  5. Certificat de vida laboral dels treballadors a càrrec de l’establiment, que permeti comprovar que estaven contractats al gener de l’any 2020 i que ho continuen estan a data d’avui. En el cas dels autònoms (únics treballadors), les quotes pagades corresponents als mesos de gener de 2020 o d’inici d’activitat i la darrera quota pagada.

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL
 • Imprès de sol·licitud.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Ompliu la sol·licitud específica per a aquest tràmit que trobareu annexada en el punt anterior. Imprimiu-la i porteu-la omplerta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Pl. de la Vila, 1) juntament amb la resta de la documentació requerida el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 01.07.2021 | 12:20