Accés a la informació pública

Aquest tràmit permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública què disposa l'ajuntament, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat. Dades mínimes que hi haurien de constar:
a) Identificació del sol·licitant.
b) Concreció de la informació que es sol·licita.
c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
d) Si pertoca, la modalitat que preferiu per rebre la informació sol·licitada.
e) Motivació de la vostra sol.licitud (és optatiu, però d'aquesta manera es podrà resoldre amb major criteri)

Normativa reguladora

 • Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés es regularà per la  normativa específica i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

Podeu accedir a les dades de les sol·licituds de dret d'accés rebudes a l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat aquí.

Quin cost té:

L’accés a la informació pública és gratuït. No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a un cost establert, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

- Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

- Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

Cal aportar:

 • Consentiment exprés i signat del titular de les dades.

  En el cas que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers que no tinguin empara legal d'accés.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu els documents demanats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila, 1) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 17:57