Nomenclàtor

Divendres, 13 de desembre de 2019 a les 00:00

Obert

La Comissió del Nomenclator i del Procediment per a l'Assignació de Denominacions de Vies Urbanes i Espais Públics de Sant Climent de Llobregat (en endavant, Comissió del Nomenclator), es reuneix periòdicament i presentarà les propostes de la ciutadania, rebudes durant tot l'any seguint les directrius i fent seguiment de les propostes dels ciutadans.

Amb la voluntat de facilitar la participació ciutadana en les tasques d'elaboració del nomenclàtor de la ciutat, l'Ajuntament de Sant Climent de LLobregat va crear una comissió consultiva.

D'acord amb el reglament de funcionament (adjunt pdf), aprovat al ple el 31 de gener de 2019, la comissió del Nomenclator es reunirà periòdicament a partir de les propostes o peticions de la ciutadania.

Com es pot iniciar l'expedient?

L'expedient s'iniciarà a partir d'una proposta de denominació de la via pública, que podrà ser:

- D'ofici: Comissió de Nomenclàtor

- A iniciativa privada: Les entitats amb representació o activitat al municipi i els col·lectius de ciutadans. En tots els casos, es requerirà el suport mínim del 10% dels habitants de la població majors de 16 anys.

Les sol·licituds poden presentar-se presencialment a l'Ajuntament o per internet, amb signatura electrònica, aquí.El Reglament del Nomenclàtor de Sant Climent de Llobregat va aprovar inicialment en sessió ordinària de data 31 de gener de 2019  el Reglament de creació i funcionament de la comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics de Sant Climent de Llobregat.

L'objecte del Reglament és:
La regulació regular el procediment per a la denominació de les vies urbanes i espais públics, l'establiment d'uns criteris generals per tal de garantir criteris unitaris a l'hora d’establir denominacions dins d'un mateix sector i, alhora, regular la composició i el funcionament de la Comissió de Nomenclàtor. 

Àmbit d'aplicació:
És el comprès pels límits del terme municipal, i inclou els vials, les avingudes, les rambles, les travesseres, els passeigs, les rondes, les places, les placetes, els jardins, els passatges, els carrerons, els parcs, els espais periurbans i qualsevol altra modalitat d'espai d'us públic, així com els trams de les diferents carreteres ja siguin comarcals, provincials o estatals, que travessin el terme municipal de Sant Climent de Llobregat.

Definicions i Conceptes:
1. Als efectes d’aquest reglament s’entén per:

A. Vies urbanes: les que transcorren íntegrament pel sòl urbà i, en funció de la seva definició lingüística, portaran preferentment la denominació d’avinguda, baixada, carrer, carreró, passatge, passeig, rambla, ronda i travessia.
B. Travessera: la part d’una carretera que transcorre per nucli urbà s’anomenarà preferentment carretera o travessera. C. Vies rurals: les compreses dins el terme municipal que transcorren per sòl rústic, portaran preferentment la denominació de camí.
D. Espais públics: els terrenys de titularitat pública i d’ús públic destinats a activitats d’estança, d’esbarjo, educatives o culturals. En funció de la seva definició lingüística poden anomenar-se jardí, mirador, parc, plaça, rotonda, etc.
E. Equipaments i altres centres públics: els centres i dependències municipals on es prestin serveis als ciutadans.

2. Per a la denominació dels diferents tipus de via, espais o equipaments recollits en el punt anterior, s’utilitzarà de manera preferent el que es recull en l’apartat anterior per a cada tipologia. No obstant això, de manera motivada, la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics de Sant Climent de Llobregat podrà proposar-ne d’altres.

3. La denominació es compondrà del tipus de via o espai i el nom específic. Pel que fa als equipaments, la denominació podrà anar acompanyada del destí de l’equipament o de la identificació de l’activitat del centre.

Creació i funcionament de la Comissió del Nomenclator de carrers i Espais Públics:

- Creació i Objectiu 
- Naturalesa Jurídica 
- Composició de la Comissió
- Funcions dela Comissió
- Sessions de la Comissió
- Pressa de decissions

Tramitació de l'Expedient:

- Inici de l'expedient
- Informe de la Comissió
- Resolució de l'Expedient
- Altres Supòsits

Criteris generals de denominació:

-  Homogeneïtat
- Conservació de topònims
- Noms de personatges
- Altres criteris

Darrera actualització: 23.06.2022 | 09:19