Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Emergències, Polítiques Agroforestals, Convivència i Civisme, Via Pública i Mobilitat

tugasms@santclimentdellobregat.cat

936 580 791

Pla de Govern 2020-2023

Competències:

Policia Local
- Per delegació de l’alcaldia, quan hi correspongui:

 •                Dirigir la política de seguretat en llur municipi, d’acord amb les competències respectives i en el marc de les determinacions del Pla general de seguretat de Catalunya.
 •                Substituir la presidència de l’alcalde a la junta local de seguretat i vetllar pel compliment dels seus acords.
 •                Ordenar i dirigir les actuacions municipals en matèria de seguretat, d’acord amb l’ordenament vigent.
 •                Impulsar i coordinar, en l’àmbit municipal, les accions necessàries per aconseguir les finalitats de la seguretat.
 •                Informar el ple de l’ajuntament sobre el Pla local de seguretat, aprovat per la Junta Local de Seguretat.

Protecció Civil i Emergències
- Seguretat ciutadana.
- Agrupació de Defensa Forestal.
- Protecció Civil.

Polítiques Agroforestals
- Vies i camins rurals.
- Política suport recuperació espais agrícoles.

Convivència i Civisme

Via Pública

- Conservació de les vies públiques i edificis municipals.
- Parcs i Jardins.
- Conservació i vigilància de les zones verdes i ornamentació del municipi.
- Subministrament d'aigua, gas i electricitat.
- Manteniment de les instal·lacionsesportives del municipi.

Mobilitat

- Circulació i trànsit.
- Pacificació vis pública i propostes de millora en la relació vehicle-vianant.

Històric: 2013-2019

Seguretat ciutadana, protecció civil i governació:

 • Prioritat al civisme i la seguretat : Treballarem per a la instal•lació de càmeres de seguretat en punts estratègics de la nostra via pública i crearem l’Ordenança de convivència i civisme amb la idea de reduir els sorolls al carrer i els actes delictius i incívics al municipi.
 • Promoure juntes locals de seguretat obertes a la ciutadania. Les idees de tothom son bones per Sant Climent.
 • Implementar consells de seguretat periòdics al web municipal, xarxes socials i cartells.
 • Millores tècniques al cos de la policia local.
 • Coordinar tasques entre els diferents cossos de seguretat i emergències presents al municipi.
 • Mancomunar compra de material amb els Bombers Voluntaris per fer us conjunt.

Obres i Via Publica:

 • Construcció nou tram vorera BV2004 direcció Sant Boi. Un tram de vorera que permet la vialitat dels peatons fins el centre del poble.
 • Arranjament sostre poliesportiu. Després del cobriment parcial, ara volem solucionar els problemes de goteres.
 • En curs: petició d'ajut a Diputació de Barcelona per arranjar el següent tram de vorera bv2004. Millora de les mesusres de seguretat pels veïns i veïnes de la zona de la carretera.
 • Una mobilitat respectuosa en l’entorn escolar : implantarem el projecte “Camí escolar, espai amic” a l’entorn dels centres escolars per implicar el conjunt de la comunitat educativa a potenciar una mobilitat segura i sostenible per als nostres estudiants.
 • Un millor accés a la xarxa de gas natural : impulsarem l’accés a la xarxa de gas natural com a alternativa més econòmica i neta que el gas butà o el gasoil.
 • Nous carrers més transitables i accessibles als vianants : consolidarem les millores realitzades a la nostra via pública promovent un pla quinquennal d’arranjament de carrers per fer-los més còmodes per als vianants.
 • Arranjament i millora sostre actuals vestidors i canvi xarxa elèctrica. Subvenció aconseguida del Consell Català de l'Esport.
 • Nous vestidors poliesportiu municipal.
Darrera actualització: 25.06.2021 | 13:37