Educació, Turisme, Comerç, Consum, Igualtat, Esports, Recursos Humans i Imatge i Noves Tecnologies.

serranolns@santclimentdellobregat.cat
936 580 791

Pla de Govern 2023-2027

Competències:

Educació

o Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’organització i el funcionament del servei de salut escolar.

o Realització de convenis de cooperació / col·laboració educativa dels alumnes amb titulació universitària, diplomatures, cicles formatius i/o equivalents, que s’integrin en les tasques administratives municipals.

o Avaluació de necessitats, assignació i distribució dels alumnes en pràctiques als llocs de treball.

o Dinamització i premis treballs de recerca. Edurecerca. o Relació amb els responsables i representants de l’escola bressol municipal, del centre d’educació infantil i primària, així com amb els centres d’ensenyament secundari del municipi d’assignació.

o Relacions Institucionals amb la Delegació Territorial d’Ensenyament, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i altres organismes i entitats en matèria d’ensenyament.

o L’exercici de les competències educatives que les lleis i els reglaments assignen als Ajuntament atribuïdes a l’Alcalde i que siguin delegables per aquest.

■ Turisme

o Direcció de la política municipal en matèria de turisme.

■ Comerç

o Direcció de la política municipal en matèria de comerç local.

o Dinamització teixit comercial local.

o Responsable polític en matèria de Promoció Econòmica i Treball.

■ Consum

o Direcció de la política en matèria de consum. o Informació i educació dels consumidors i usuaris.

o Defensa i protecció dels consumidors i usuaris.

■ Igualtat

o Direcció de la planificació, promoció i execució de les polítiques d’igualtat.

o Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució d’actuacions relacionades amb la dona.

o Signatura de convenis anuals de subvenció destinats a la dona, un cop hagin estat aprovats pel Ple o per la Junta de Govern Local.

o Realitzar una diagnosi interna i externa dins del propi ajuntament i de l'entorn d'influència del seu lloc de treball per tal de conèixer en profunditat quines són les possibles situacions de desigualtat que es produeixen.

o Elaborar un pla d'actuació amb mesures que es puguin desenvolupar dins del seu àmbit de treball i que poden incloure, entre d'altres, accions concretes que permetin:

- Promocionar la transversalitat dins la pròpia administració per tal que totes les polítiques locals incorporin la perspectiva de gènere.

- Fomentar la sensibilització en matèria de gènere i impulsar una cultura d'igualtat.

- Fomentar l'ús del llenguatge no sexista.

- Dissenyar i coordinar, plans, programes i projectes concrets en l'àmbit de la igualtat de gènere en diferents escenaris.

- Afavorir la inserció laboral de les dones en situació d'atur.

- Introduir accions per reduir la segregació horitzontal i vertical en l'àmbit laboral.

- Prevenir i tractar l'assetjament sexual, psicològic i moral de les dones a l'àmbit laboral.

- Vetllar per la igualtat retributiva entre homes i dones.

- Assessorar entitats ciutadanes i molt especialment aquelles relacionades amb l'àmbit laboral i/o empresarial.

- Assessorar sobre el desplegament de plans d'igualtat a les empreses.

- Avaluar el grau d'acompliment de cadascuna de les accions que s'inclouen en el pla d'actuació.

- Assessorar les empreses del municipi en l'elaboració del seu propi pla d'igualtat.

■ Esports

o Gestionar i coordinar programes i activitats esportives que fomentin i encaminin a la millora de la pràctica de l’esport i garantir el dret i l’accés a l’activitat física i l’esport de tots els vilatans.

o Promoció de l’esport de lleure i l’activitat física de forma individual o organitzada en els diferents sectors de la població i amb un màxim d’alternatives.

o Donar suport als clubs i associacions esportives de Sant Climent de Llobregat.

o Cedir els equipaments esportius municipals a les entitats esportives del municipi per realitzar les seves activitats de clubs (entrenaments i competicions).

o Realitzar accions i/o programes esportius municipals per al col·lectiu en edat escolar.

o Realitzar accions i/o programes esportius municipals per al col·lectiu de gent gran (manteniment de la salut, caminades...).

o Organitzar i/o col.laborar en activitats esportives per a la promoció municipal a nivell esportiu i turístic (Caminades del cirerer en flor, cursa popular, nit dels estels,......).

o Vetllar per la gestió del manteniment d'equipaments esportius municipals:

- Manteniment del mobiliari esportiu.

- Manteniment dels edificis i instal·lacions esportives.

- Incentivant els espais esportius municipals per a la pràctica de l'esport de lleure.

■ Recursos Humans

o Tramitació de les bases de les proves de selecció del personal funcionari de carrera, funcionaris interins i personal laboral, i de qualsevol personal amb incidència al capítol I del pressupost municipal.

o Nomenament i pressa de possessió dels funcionaris de carrera, nomenament i presa de possessió dels funcionaris interins, d’acord amb la proposta del tribunal qualificador.

o Instrucció, tramitació i resolució de les diferents situacions administratives del personal municipal.

o Tramitació i resolució de tot tipus de llicències i permisos, de conformitat amb l’establert al conveni regulador de les condicions de treball, a la llei o al reglament d’aplicació.

o Aprovació d’instruccions relatives al personal municipal.

o Acceptar subvencions i bonificacions com a conseqüència de la contractació de personal. o Aprovació d’hores extraordinàries.

o Tramitació de les contractacions laborals.

o Expedients sancionadors en matèria de personal.

o Trasllats de personal entre diferents àrees, per necessitats del servei i amb informe previ del cap del departament que sigui.

■ Imatge i Noves tecnologies

Darrera actualització: 15.09.2023 | 11:28