Educació, Noves Tecnologies, Joventut, Esports i RRHH

serranolns@santclimentdellobregat.cat

936 580 791

Pla de Govern 2020-2023

Competències:

■ Educació
- Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’organització i el funcionament del servei de salut escolar.
- Realització de convenis de cooperació / col·laboració educativa dels alumnes amb titulació universitària, diplomatures, cicles formatius i/o equivalents, que s’integrin en les tasques administratives municipals.
- Avaluació de necessitats, assignació i distribució dels alumnes en pràctiques als llocs de treball.
- Dinamització i premis treballs de recerca. Edurecerca.
- Relació amb els responsables i representants de l’escola bressol municipal, del centre d’educació infantil i primària, així com amb els centres d’ensenyament secundari del municipi d’assignació.
- Relacions Institucionals amb la Delegació Territorial d’Ensenyament, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i altres organismes i entitats en matèria d’ensenyament.
- L’exercici de les competències educatives que les lleis i els reglaments assignen als Ajuntament atribuïdes a l’Alcalde i que siguin delegables per aquest.

Noves Tecnologies

Joventut
- Direcció i promoció de la política municipal en matèria de joventut.
- Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució d’actuacions relacionades amb entitats i organitzacions juvenils de Sant Climent de Llobregat i, per a la promoció i foment d’aquestes entitats.
- Promoure polítiques públiques per a afavorir la construcció dels projectes de vida de les persones joves, facilitar les condicions que els permetin assolir la plena ciutadania i fomentar llur participació social, amb una cura especial entre els joves amb problemes d'adaptació, amb discapacitat i en situació o risc d'exclusió social.
- Promoure actuacions que afavoreixin l'emancipació de les persones joves, facilitant-los formació i accés al món laboral i a l'habitatge per tal que puguin desenvolupar llur projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural

Esports
- Gestionar i coordinar programes i activitats esportives que fomentin i encaminin a la millora de la pràctica de l’esport i garantir el dret i l’accés a l’activitat física i l’esport de tots els vilatans
- Promoció de l’esport de lleure i l’activitat física de forma individual o organitzada en els diferents sectors de la població i amb un màxim d’alternatives
- Donar suport als clubs i associacions esportives de Sant Climent de Llobregat.
- Cedir els equipaments esportius municipals a les entitats esportives del municipi per realitzar les seves activitats de clubs (entrenaments i competicions)
- Realitzar accions i/o programes esportius municipals per al col·lectiu en edat escolar.
- Realitzar accions i/o programes esportius municipals per al col·lectiu de gent gran (manteniment de la salut, caminades...)
- Organitzar i/o col·laborar en activitats esportives per a la promoció municipal a nivell esportiu i turístic (Caminades del cirerer en flor, cursa popular, nit dels estels,......)
- Vetllar per la gestió del manteniment d'equipaments esportius municipals:

  •  Manteniment del mobiliari esportiu.
  •  Manteniment dels edificis i instal·lacions esportives.
  •  Incentivant els espais esportius municipals per a la pràctica de l'esport de lleure.

Recursos Humans

- Tramitació de les bases de les proves de selecció del personal funcionari de carrera, funcionaris interins i personal laboral, i de qualsevol personal amb incidència al capítol I del pressupost municipal.
- Nomenament i pressa de possessió dels funcionaris de carrera, nomenament i presa de possessió dels funcionaris interins, d'acord amb la proposta del tribunal qualificador.
- Instrucció, tramitació i resolució de les diferents situacions administratives del personal municipal.
- Tramitació i resolució de tot tipus de llicències i permisos, de conformitat amb l'establert al conveni regulador de les condicions de treball, a la llei o al reglament d'aplicació.
- Aprovació d'instruccions relatives al personal municipal.
- Acceptar subvencions i bonificacions com a conseqüència de la contractació de personal.
- Aprovació d'hores extraordinàries.
- Tramitació de les contractacions laborals.
- Expedients sancionadors en matèria de personal.
- Trasllats de personal entre diferents àrees, per necessitats del servei i amb informe previ del cap del departament que sigui.


HISTÒRIC: 
Projectes Àrea Educació:

- Projecte educació per adults.
-> En curs des de juny de 2013.

- Pla Educatiu de Municipi (PEM): Treball amb tots els nivells educatius municipals: Educació infantil (1er i 2n cicle), Educació primària, Educació secundària obligatòria i altres ensenyaments.
-> Aprovat octubre de 2013.

- El pas a l’ESO, una nova etapa. I a Sant Climent, què? Jornades de treball, informatives i de participació dedicades a apropar l’ESO als alumnes de Sant Climent.
-> Realitzat 03/04-2012 i 2013.

- Jornades de formació continuada a Sant Climent: “Formació de xarxes socials”.
-> Realitzat cursos 2011-12 i 2012-13.

- Vestim de Nadal Sant Climent. Activitat oberta a tothom i especialment a la comunitat educativa per engalanar el poble de motius nadalencs!!!
-> Realitzat Nadal 2018.

- Nova parada d’autocar de l’ESO a la Rodera.
-> Realitzat.

- Tallers, xerrades formatives, entre altres per pares, mares i els seus fills/es a totes les etapes educatives. 
-> En curs i realitzades des de 2011.

- Escola Bressol Municipal. Sosteniment i ampliació de grups. 
-> Realitzat cursos 2015-16, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-19.

Darrera actualització: 25.06.2021 | 13:40