ALCALDIA - Hisenda, Finances, Pressupostos, Protocol, Premsa, Imatge, Comunicació I Relacions Supramunicipal i Govern Obert i Transparència

alcaldia.stcliment@santclimentdellobregat.cat

936 580 791

Pla de Govern 2020-2023

Competències:

■ Hisenda, Finances i Pressupostos
■ Protocol, Premsa, Imatge i Comunicació
■ Relacions Supramunicipals

- Relacions institucionals amb altres Administracions municipals, amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitats Municipalistes (ACM, FMC i AMI), Generalitat de Catalunya i altres Administracions autonòmiques i estatals.
■ Govern Obert i foment de la Transparència
- Fomentar el Portal de Transparència com a eina per fer accessible a informació substancial municipal.
- Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Implantar un sistema de govern obert dins l’Administració municipal que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.
- Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació pel que fa a la contractació i a les subvencions públiques.
- Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament eficient.

Històric: Pla de Govern 2015-2019

Propostes pels primers 100 dies de govern (2015-2019):

1- Arranjament sostre actuals vestidors i millora instal·lacions elèctriques. Projecte que es finançarà amb recursos propis del municipi i subvenció del Consell Català de l'Esport. 
2- Canvi faroles Avinguda de la Pedrera (sector Rodera) i millora quadres de llum Polígon Industrial Roquetes i carretera BV2003. Projecte que es cofinançarà amb recursos propis del municipi, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona.
3- Construcció nou sostre poliesportiu municipal.
4- Construcció nova vorera BV2004 direcció Sant Boi de Llobregat. Import obra: 165.000 € finançats íntegrament per Diputació de Barcelona.
5- Construcció de Pla de pacificació del trànsit a les carreteres gestionades per Diputació de Barcelona.  

• Més i millors serveis per a la gent gran del nostre municipi
proposem crear un centre d’atenció per a la nostra gent gran gràcies a la rehabilitació de la Masia Can Bonet. Mitjançant un concurs públic establirem allà un equipament assistencial que completi d’altres serveis a la seva disposició com el casal d’avis.
• Noves reformes al poliesportiu municipal
Donarem continuïtat al projecte de reforma del poliesportiu municipal amb la substitució del sostre i la construcció de nous vestidors i d’espais esportius polivalents.
• Un procés de participació ciutadana per decidir el futur de Ca l’Alsinet
L’ús que finalment se li atorgarà a Ca l’Alsinet com a equipament municipal serà escollit mitjançant un procés de participació obert a tota la ciutadania.
• Millores a la sala gran del Casal de Cultura
Després de les millores assolides al nostre Casal de Cultura continuarem posant al dia aquest espai amb una reforma de la Sala Gran que suposi la creació d’una nova entrada, un increment de la seguretat a l’interior i una major accessibilitat.
• Nous carrers més transitables i accessibles als vianants
Consolidarem les millores realitzades a la nostra via pública promovent un pla quinquennal d’arranjament de carrers per fer-los més còmodes per als vianants. La proposta de millora de la mobilitat es veurà ampliada amb la creació d’una vorera a la carretera BV-2003.
• Una aposta per a la rehabilitació energètica dels habitatges
Donarem suport a la millora de l’eficiència energètica dels nostres habitatges subvencionant els projectes de rehabilitació que els facin més sostenibles.
• Actuacions contra el canvi climàtic. D’una banda, promourem la substitució progressiva del parc mòbil municipal per vehicles híbrids o elèctrics. També estendrem aquest compromís al ciutadà igualant la major bonificació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, instal•lant punts de recàrrega elèctrica d’accés públic i bonificant en 200 € la instal•lació de punts de recàrrega vinculats. D’una altra banda, planificarem la instal•lació de calderes de biomassa en els nous equipaments.
• Una mobilitat respectuosa en l’entorn escolar
Implantarem el projecte “Camí escolar, espai amic” a l’entorn dels centres escolars per implicar el conjunt de la comunitat educativa a potenciar una mobilitat segura i sostenible per als nostres estudiants.
• Un millor accés a la xarxa de gas natural
Impulsarem l’accés a la xarxa de gas natural com a alternativa més econòmica i neta que el gas butà o el gasoil.
• Prioritat al civisme i la seguretat
Treballarem per a la instal•lació de càmeres de seguretat en punts estratègics de la nostra via pública i crearem l’Ordenança de convivència i civisme amb la idea de reduir els sorolls al carrer i els actes delictius i incívics al municipi.
• Major proximitat entre Ajuntament i ciutadania
Establirem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) per tal de facilitar els tràmits que es realitzen amb l’Administració. Aquesta actuació es completarà amb la implantació de la gestió digital de la despesa i la digitalització d’expedients i l’aprovació mitjançant signatura electrònica.
• La transparència i l’accés a la informació com a distintiu de l’Administració
Promourem diferents mesures que incrementin els nivells de transparència de la gestió pública i l’accés a la informació per part de la ciutadania. Així els plens municipals seran emesos a través de Youtube i quedaran enregistrats per ser consultats; es potenciarà el treball del web municipal per mantenir el segell Infoparticip@ obtingut per la transparència dels continguts i es continuaran les exposicions públiques per retre comptes de la gestió municipal.
• Un menor impacte de les expropiacions per ministeri de la llei
Planificarem el pagament de les expropiacions que l’Ajuntament obligatòriament ha d’assumir sobre una sèrie de zones verdes per reduir al mínim el seu impacte sobre les finances públiques.
• Garantia d’estabilitat financera
Ens comprometem a mantenir en el proper quadrienni el treball de fiscalització realitzat en els darrers anys i que ha permès reduir el deute municipal del 142% al 71%. Sempre que s’assoleixin resultats positius dels comptes públics, es destinarà un 1% del pressupost a atenció a les persones i, com a novetat per a la nova legislatura, a les entitats culturals esportives i juvenils.
• La formació té premi
Estimularem la formació i el coneixement del municipi establint el premi d’excel•lència al millor treball de recerca de batxillerat sobre qüestions climentones. Els guardonats disposaran d’una beca per finançar els seus llibres, sortides, material escolar, etc.
• Dinamització comercial com a font de riquesa
Crearem la figura del dinamitzador comercial per promoure el nostre teixit comercial. Aquesta mesura s’acompanyarà de la reducció dels terminis per a l’atorgament de llicències i noves bonificacions de l’IBI i la plusvàlua.
• Un major coneixement del nostre municipi
Establirem un cicle de recorreguts pel nostre propi municipi que ens apropi al coneixement de Sant Climent, el seu patrimoni i la seva història, de la mà de l’experiència i les vivències de la nostra pròpia gent gran.
• Suport als que més ens necessiten
Promourem el programa Sant Climent es Compromet per facilitar a aquelles famílies en risc d’exclusió social l’accés als serveis bàsics, a material escolar, al banc d’aliments o a beques menjador.
• Un programa estable de lleure per als nostres joves
Amb l’Espai Jove com a punt de referència, desenvoluparem un programa de lleure i formació estable per als nostres joves que inclogui excursions, tallers, senderisme, etc. Oferirem a més formació per als monitors de les entitats esportives i monitors de lleure.
• Més bonificacions per al pagament de l’IBI
Sempre que la situació econòmica ho permeti aplicarem noves bonificacions a l’IBI amb ajuts de fins al 25% per a titulars d’habitatges amb un membre de la unitat familiar en situació d’atur i que en la declaració de la renda de l’any anterior no superi els 20.000 € d’ingressos.

■ Programa Acció Municipal Sant Climent 2019-2023

Històric: Pla de Govern 2011-2015 - Projectes transversals:

- Noves instal.lacions de xarxa FIBRA ÒPTICA DE 100 mg i telefonia Mòbil a Sant Climent. 
-> Realitzat des de 06-2012

- Passeig peatonal des de Sant Climent de Llobregat a Viladecans.
-> Projecte realitzat i finançat per Àrea Metropolitana de Barcelona (any 2013). L'obra s'iniciarà el 4art trimestre de 2014 i finalitzarà abans de Març de 2015. En curs

- Arranjament i cobriment parcial Poliesportiu Municipal.
-> Projecte realitzat i finançat per Diputació de Barcelona (any 2013). L'obra s'iniciarà el setembre de 2014 i finalitzarà abans de cap d'any de 2014. En curs

- Arranjament i millora dependències Policia Local.
-> Projecte realitzat per Serveis Tècnics Municipals i finançat per Diputació de Barcelona (any 2014). L'obra s'iniciarà el 4art trimestre de 2014 i finalitzarà abans de cap d'any de 2014. En curs

- Nou pas de vianants a carretera BV2004 i zona peatonal fins pont Rambla Riera. 
-> Projecte realitzat i finançat per Diputació de Barcelona (any 2014). L'obra es finalitzarà al setembre de 2014. En curs

- Millora en l'us de les noves tecnologies a nivell municipal. Tots els avisos de reparació, queixa, millora, etc rebuts per xarxes telemàtiques ó socials segueixen nou protocol d'avisos i comunicació directa a les àrees afectades.
-> Realitzat des de 01-2013

- Nou web municipal. Projecte realitzat i finançat des de Diputació de Barcelona.
-> Actualment més de 250 usuaris estan donats d'alta en el butlletí digital setmanal. Realitzat 06-2014

- Transparència web municipal. L'ajuntament de Sant Climent de Llobregat s'obligarà a estar valorat pel laboratori de transparència pública de la UAB i Generalitat de Catalunya. Durant 2011 el web no aprovava en valoració (27 punts sobre 100 possibles). A finals de 2013 Sant Climent obté el premi a la transparència amb una puntuació de 92 sobre 100 punts). Premi entregat per VicePresidenta de la Generalitat. 
->Realitzat 12-2013

- Adaptació horaris transport públic.
-> Realitzat 12-2011

- Pacte amb tots els grups municipals de l'equip de govern (CiU-PSC-ULI) pel manteniment dels llocs de treball.
-> en curs. Hem aconseguit diners per més de 30 treballadors i treballadores en plans d'ocupació.

- Projecte de suport a emprenedors i emprenedores de Sant Climent. Viver d'empreses/despatxos: cessió d'espais, tutorització i bonificacions en impostos municipals.
-> Realitzat des de 01-2013

Projectes àrea econòmica:

- Sostenibilitat de les finances municipals. Aplicació pla de viabilitat econòmica.
-> Realitzat anys 2011-2012-2013 Romanents positius de tresoreria.
Anys 2014-2015 en curs

- Transparència: exposició dels comptes municipals al web i semestralment reunió oberta per fer seguiment dels estats comptables. 
-> Realitzat dues primeres exposició 2011. 
Realitzat dues sessions de pressupostos 2012.
Realitzat comissió especial comptes (tots grups polítics) i sessió plenaria
En curs 2014-2015.

- Aprovació Ordenances i Pressupost municipal seguint pla de viabilitat econòmic. 
-> Realitzat 11-2011

- Estabilitat pressupostària: Degut als romanents positius aconseguits no hem utilitzat els fons de liquiditat del Govern. Autonomia local.
-> Realitzat 05-2012 i 06-2013


Projectes participació ciutadana:

- Taula pel Dret a Decidir de Sant Climent de Llobregat: aconseguir que la gran majoria de les entitats climentones (29 de 31) signin declaració de suport a la Taula pel Dret a Decidir.
-> Realitzat 09-2013.

- Declaració pel dret a Decidir càrrecs electes durant la Democràcia (1979-2014). Acte a Girona amb una delegació de regidors i regidores de les més nombroses de tota Catalunya. 
-> Realitzat 07-2014.

- PEM: Pla Educatiu Municipal. Per primer cop s'ha fet un procés participatiu en l'àmbit educatiu amb participació de tots els grups polítics amb representació municipal, AMPES, mares i pares, i resta de veïns i veïnes.
-> Presentat 06-2014. En curs treball Grup Impulsor.

Darrera actualització: 28.01.2022 | 12:09