Afers Socials i Famílies, Cooperació i Acollida, Sanitat i Salut Pública, Igualtat, Gent Gran, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Transport Públic

marcosge@santclimentdellobregat.cat

936 580 791

Pla de Govern 2020-2023

Competències:

Afers Socials i Famílies
- Direcció i promoció política d’afers socials i dels programes d’atenció socials dirigits a infància, adolescència, gent gran, integració social, inserció sociolaboral, dependència, exclusió, pobresa... i de tots aquells àmbits que siguin necessaris treballar per aconseguir el Sant Climent del Benestar Social.
- Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per la planificació, promoció, i execució de programes de desenvolupament de les competències en matèria de serveis socials municipals i d’aquelles que fen ús el principi d’autonomia local siguin considerades pel òrgans locals pertinents necessàries articular en benefici del Benestar Social del municipi.
- Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució del Reglament de Serveis Socials a Sant Climent de Llobregat, els serveis de competència social municipal, el Servei d’Ajuda a Domicili i Teleassistència, així aquells serveis que es desenvolupin com a propis de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en el marc dels acords pertinents pels òrgans locals corresponents.
-Direcció i promoció de l’àmbit de les entitats i organitzacions d’economia social i solidària a Sant Climent de Llobregat en foment del treball local. Redacció d’un document legal que ajudi a desenvolupar aquest sector.
-Foment de la cooperació internacional i solidaritat dins de les xarxes supramunicipals del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona.
-Promoció de programes per a facilitar l’accés als serveis bàsics, material escolar, banc d’aliments i beques menjador.
-Tramitació i gestió dels passis de transport per a les persones pensionistes i jubilats.

Cooperació i Acollida

Sanitat i Salut Pública
-Control sanitari de la distribució i subministrament d’aliments, begudes i altres productes relacionats directament amb el consum humà.

Igualtat
-Direcció de la planificació, promoció i execució de les polítiques d’igualtat.
-Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució d’actuacions relacionades amb la dona.
-Signatura de convenis anuals de subvenció destinats a la dona, un cop hagin estat aprovats pel Ple o per la Junta de Govern Local.
-Realitzar una diagnosi interna i externa dins del propi ajuntament i de l'entorn d'influència del seu lloc de treball per tal de conèixer en profunditat quines són les possibles situacions de desigualtat que es produeixen.
- Elaborar un pla d'actuació amb mesures que es puguin desenvolupar dins del seu àmbit de treball i que poden incloure, entre d'altres, accions concretes que permetin:

 •           Promocionar la transversalitat dins la pròpia administració per tal que totes les polítiques locals incorporin la perspectiva de gènere.
 •           Fomentar la sensibilització en matèria de gènere i impulsar una cultura d'igualtat.
 •           Fomentar l'ús del llenguatge no sexista.
 •           Dissenyar i coordinar, plans, programes i projectes concrets en l'àmbit de la igualtat de gènere en diferents escenaris.
 •           Afavorir la inserció laboral de les dones en situació d'atur.
 •           Introduir accions per reduir la segregació horitzontal i vertical en l'àmbit laboral.
 •           Prevenir i tractar l'assetjament sexual, psicològic i moral de les dones a l'àmbit laboral.
 •           Vetllar per la igualtat retributiva entre homes i dones.
 •            Assessorar entitats ciutadanes i molt especialment aquelles relacionades amb l'àmbit laboral i/o empresarial
 •            Assessorar sobre el desplegament de plans d'igualtat a les empreses.
 •            Avaluar el grau d'acompliment de cadascuna de les accions que s'inclouen en el pla d'actuació.
 •            Assessorar les empreses del municipi en l'elaboració del seu propi pla d'igualtat.

Gent Gran
- Coordinació i gestió de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució d’actuacions relacionades amb entitats i organitzacions per desenvolupar els programes locals dirigits a la gent gran i la seva dinamització.
- Programes de dinamització per a la gent gran.
- Vetllarà per donar resposta de manera propera i directa a les necessitats del col·lectiu de gent gran, treballant conjuntament l’atenció social i l’atenció comunitària.

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Transport públic

 • Impulsar accions de sensibilització i formació dirigides alshabitants de Sant Climent de Llobregat, amb la finalitat de millorarles activitats ciutadanes amb referència al medi ambient.
 • Coneixement i control de la incidència ambiental de les activitats.
 • Millores energètiques. Rehabilitació com a prioritat.
 • Promoure El Pacte d’Alcaldes/esses on es comprometen tots elsmunicipis signants ha elaborar un Pla d'Acció per a l'energiaSostenible (PAES), amb un programa d’accions que permetin lareducció d’un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle(GEH) del municipi abans del 2020.
 • És conegut com el Pacte 20/20/20 ja que els signants escomprometen a reduir en un 20% les emissions de gasos d’efected’hivernacle (GEH) del municipi i a que un 20% de l’energiaprovingui de fonts d’energia renovables.
 • Promoure un consum responsable de l’aigua.
 • Promoure un consum responsable dels aliments i treballar pereliminar el malbaratament alimentari.
 • Promoure polítiques de residu zero.
 • Promoure polítiques per augmentar el percentatge de la recollidaselectiva al municipi fins a donar compliment al PREMET.
 • Transport públic. Promoure la targeta rosa i altres de caire social.
Darrera actualització: 30.09.2021 | 08:59